Rokovací poriadok ŽMP

29. mája 2017 / Samo Haas

Rokovací poriadok Žilinského mládežníckeho parlamentu


§ 1

Úvodné ustanovenia

Tento rokovací poriadok je súčasťou Štatútu Žilinského mládežníckeho parlamentu
(„ďalej tiež aj ako „ŽMP“) a upravuje pravidlá rokovania valných zhromaždení ŽMP.

§ 2
Príprava zasadnutia a podávanie návrhov

(1) Ku každému bodu programu sa pripravujú materiály a odborné podklady.

(2) Každý poslanec má právo predložiť návrh na rokovanie valného zhromaždenia.

(3) Materiály pripravujú poslanci, ktorí sú povinní ich doručiť tajomníkovi ŽMP najneskôr 5 dní pred zasadnutím valného zhromaždenia. Materiály poslancom spolu s pozvánkou doručuje tajomník najneskôr 3 dni po obdržaní materiálov od poslancov elektronickou poštou na adresu, ktorú tajomníkovi poslanec uviedol. Pozvánka sa zverejňuje tiež na internetovej stránke ŽMP.

(4) Materiály môžu predkladať poslanci aj na zasadnutí valného zhromaždenia. V prípade, že ide napr. o rozsiahlejší materiál o ktorom nie je možné hneď rozhodnúť, môže valné zhromaždenie rozhodnúť, že materiál vráti predkladajúcemu poslancovi na ďalšie dopracovanie.

§ 3
Zasadnutia ŽMP

(1) Otvorenosť zasadnutí Zasadnutia valného zhromaždenia sú prístupné každému, kto o to prejaví záujem.
(2) Pre kohokoľvek kto sa chce zúčastniť verejného zasadnutia je podmienka udržiavať poriadok a etické správania.
(3) Akákoľvek poznámka s rasistickým,extrémistickým,náboženským alebo sexuálne nevhodným podtónom môže viesť k opusteniu zasadnutia.

§ 4

Vedenie valného zhromaždenia

(1) Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predseda ŽMP, pričom pri výbere termínu zasadnutia prihliada na potreby a iné povinnosti väčšiny poslancov (napr. štúdium v inom meste a pod.).

(2) Zasadnutie valného zhromaždenia vedie jeho predseda, ktorý môže poveriť vedením počas jeho neprítomnosti podpredsedu (ďalej tiež aj ako „predsedajúci“).

(3) Po otvorení zasadnutia predseda oznámi počet prítomných poslancov a mená poslancov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti. Zároveň oznámi, či je valné zhromaždenie spôsobilé rokovať a uznášať sa.

(4) Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho poslancov.


§ 5

Priebeh valného zhromaždenia

(1) Predsedajúci určí zapisovateľa (spravidla tajomníka) a overovateľa zápisnice. Overovateľ overuje priebeh zasadnutia valného zhromaždenia.

(2) V prípade, že valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, predsedajúci zvolá nové zasadnutie najneskôr do 7 dní.

(3) V prípade, že sa poslanec nedostaví na 2 po sebe nasledujúce zasadania bez ospravedlnenia automaticky sa ruší jeho mandát poslanca.

 (4) V prípade, že ani na tretí raz zvolané valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, na jeho zasadnutie sa nepoužijú ustanovenia § 5 a 11 a na prijatie uznesenia postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

(5) Pri prerokovávaní materiálov zaradených do programu vystúpi ako prvý poslanec, ktorý návrh predložil, Následne sa o tomto materiáli vedie diskusia.

(6) Predsedajúci udeľuje slovo poslancom v takom poradí v akom sa prihlásili.

(7) Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení, predsedajúci diskusiu ukončí. Následne valné zhromaždenie pristúpi k hlasovaniu.

(8) Valné zhromaždenie hlasuje o každom návrhu osobitne.

(9) Každé hlasovanie je verejné s výnimkou volieb do orgánov ŽMP, ak sa valné zhromaždenie neuznesie inak.

(10) Pri každom hlasovaní predsedajúci zisťuje počet hlasov „za“, „proti“, „zdržal sa“.

Pri verejnom hlasovaní sa hlasuje zdvihnutím ruky.

(11) Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebná minimálne nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

(12) Z každého zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci a zapisovateľ/ka. V zápisnici sa uvedie dátum zasadnutia, meno predsedajúceho počet a mená prítomných poslancov, počet a mená ospravedlnených poslancov, mená overovateľa, zapisovateľa, program, hlasovania, ktoré vzišli z diskusie, stručný záznam diskusie k jednotlivým bodom rokovania a výsledok hlasovania.


(13) Zápisnicu zo zasadnutí uloží tajomník, následne ju odovzdá spravovateľovi webovej stánky ŽMP, ktorý ju uverejní na webovej stránke ŽMP.

§ 7

Prvé zasadnutie valného zhromaždenia

(1) Na prvé zasadnutie valného zhromaždenia po voľbách do ŽMP sa primerane
vzťahujú ustanovenia § 4.

(2) Prvé zasadnutie valného zhromaždenia po nominovaní do ŽMP zvoláva do 30 dní predseda ŽMP, ktorý bol zvolený v predchádzajúcom volebnom období, ktorý prvé zasadnutie aj vedie.

(3) Na prvom zasadnutí valného zhromaždenia ŽMP po nomináciách valné zhromaždenie zvolí predsedu a členov predsedníctva (§ 5 ods. 3 Štatútu ŽMP).

§ 8
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Na rokovanie predsedníctva a komisií ŽMP sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

(2) Rokovací poriadok môže byť zmenený alebo zrušený valným zhromaždením.

(3) Ruší sa Rokovací poriadok Žilinského mládežníckeho parlamentu zo dňa 24.4.2008.

(4) Tento rokovací poriadok bol schválený valným zhromaždením dňa 14.1.2014 kedy nadobúda platnosť a účinnosť.

(5) Tento rokovací poriadok bol zmenený valným zhromaždením zo dňa 14.1.2014.

(6) Tento rokovací poriadok bol schválený valným zhromaždením dňa 8.6.2017 kedy nadobúda platnosť a účinnosť.

 

V Žiline dňa ……………….

………………………………………..….
predseda Žilinského mládežníckeho parlamentu

Rokovací poriadok ŽMP 8.6.2017