Štatút ŽMP

29. mája 2017 / Samo Haas

Štatút Žilinského mládežníckeho parlamentu


Prvá časť


§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Žilinský mládežnícky parlament (ďalej len „ŽMP‘‘) je politicky nezávislá mládežnícka organizácia, ktorá pracuje pod gesciou odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline.

2. ŽMP je poradný a iniciatívny orgán primátora mesta Žilina.

3. ŽMP spolupracuje s ostatnými mládežníckymi skupinami, spolkami a občianskymi združeniami, ktoré vykonávajú určitú aktivitu v prospech mesta.

4. Tento štatút vymedzuje zásady, pôsobnosť, ciele a úlohy, práva a povinnosti ŽMP.

5. ŽMP bol vytvorený na základe vyhlásenia o vzniku ŽMP dňa 24.4.2008 v Žilina pod záštitou odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline.

6. Sídlom ŽMP je Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

§ 2
Poslanie a predmet činností

1. ŽMP zastupuje záujmy mladých ľudí na území mesta Žilina.

2. ŽMP podáva iniciatívne návrhy, stanoviská a podieľa sa na riešení problémov mladých ľudí žijúcich a študujúcich na území mesta Žilina, pričom spolupracuje s vedením mesta Žilina, zabezpečuje spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými organizáciami mladých ľudí, ako i komunikáciu a spoluprácu s mestom.

3. ŽMP rozvíja rôzne formy práce s mladými ľudmi tak ako aj pre mladých ľudí v meste Žilina. Zapája sa do rozvoja školskej a mimoškolskej výchovy a vzdelávania.

§ 3
Členstvo v ŽMP

1. Členstvo v ŽMP je dobrovoľné a je možné sa ho kedykoľvek vzdať.

2. Za členov ŽMP sú nominovaní zástupcovia žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a organizácií pracujúcich a združujúcich mladých ľudí pôsobiacich na území mesta Žilina.

3. Členom ŽMP sa môže stať aj mladý človek, neuvedený v ods. 2, ak jeho členstvo odsúhlasí predsedníctvo.

4. Poslanec je povinný:

                a) dôstojne reprezentovať a hájiť záujmy ŽMP, Mesto Žilina a mládež všeobecne,

                b) pracovať na jednotlivých projektoch v prospech mesta Žilina a mladých ľudí v meste Žilina,

                c) zúčastňovať sa práce ŽMP tak ako aj spolupracovať s organizáciami, ktoré obhajujú záujmy                           mesta Žiliny,

                d) za opakované porušovanie a ignorovanie povinností uvedených v bodoch a), b), c) v ods. 4,                             môžu byť poslancom po výzve okamžite odobrané všetky výhody tak ako aj samotný mandát s                       okamžitou platnosťou.

5. Poslanec dostáva poslaneckú kartu vďaka ktorej má možnosť čerpať výhody. Po zrušení mandátu je povinný vrátiť poslaneckú kartu. Poslanecká karta je majetok mesta Žilina.


Druhá časť


Orgány ŽMP

§ 4
Valné zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom ŽMP je valné zhromaždenie, ktoré pozostáva zo všetkých členov ŽMP (poslancov).

2. Do jeho pôsobnosti patria všetky otázky, ktorých riešenie nespadá do právomocí iných orgánov ŽMP.

3. Valné zhromaždenie okrem toho tiež:

a) volí a odvoláva predsedu ŽMP, podpredsedov ŽMP, tajomníka ŽMP,

                b) prijíma, mení alebo ruší štatút, rokovací poriadok a iné vnútorné normy ŽMP,

                c) schvaľuje rozpočet ŽMP ako aj jeho prípadné zmeny a záverečný účet ŽMP,

                d) rozhoduje o podstatných záležitostiach, týkajúcich sa ŽMP

4. Valné zhromaždenie zasadá na pokyn predsedu ŽMP, ktorý dáva adekvátne vedieť s dostačujúcimi informáciami ako o čase, mieste, dôvodu a taktiež informuje členov(poslancov) o zasadnutí najskôr 3 pracovné dni vopred.

5. Rokovanie valného zhromaždenia upravuje rokovací poriadok.

§ 5
Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je volené a odvolávané valným zhromaždením na jeho prvom zasadnutí.

2. Za člena predsedníctva možno navrhnúť ktoréhokoľvek poslanca, pričom poslanec sa môže navrhnúť aj sám.

3. Členmi predsedníctva sú:

                a) predseda ŽMP,

                b) podpredsedovia ŽMP,

                c) tajomník ŽMP.

4. Predsedníctvo sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.

5. Predsedníctvo a taktiež valné zhromaždenie navrhuje aktivity ŽMP.

6. Poradné komisie sa zodpovedajú predsedníctvu, ako ich sekundárny poradný orgán majú právo:

                a) voliť,

                b) zapájať sa na zasadnutiach,

                c) po konzultácií s predsedom, môže poradný orgán vyvíjať samostatnú aktivitu pod záštitou ŽMP                     vrámci pravidiel v prvej časti § 1 Úvodné ustanovenia a § 2 Poslanie a predmet činností.

7. Predsedníctvo zasadá podľa potreby pred každým zasadnutím valného zhromaždenia.

8. Predsedníctvo minimálne raz ročne predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti ŽMP, najneskôr k 31. decembru príslušného kalendárneho roka. Na rokovanie predsedníctva sa priemerne použijú ustanovenia rokovacieho poriadku pre ŽMP.

9. Funkčné obdobie jednotlivých členov predsedníctva ŽMP je 4 roky.

§ 6
Predseda

1. Predseda ŽMP reprezentuje a zastupuje ŽMP navonok.

2. Predseda ŽMP podáva návrhy a rozvíja aktivitu ŽMP s pomocou predsedníctva a valného zhromaždenia.

3. Predseda ŽMP zvoláva a vedie zasadnutie valného zhromaždenia a predsedníctva.

4. Predseda ŽMP podpisuje všetky dokumenty schválené valným zhromaždením alebo predsedníctvom.

5. Predseda ŽMP je volený a odvolávaný valným zhromaždením, pričom môže svojou činnosťou vykonávať maximálne 2 funkčné obdobia v prípade, ak nebol v tomto čase odvolaný z funkcie predsedu ŽMP.

§ 7
Podpredsedovia

1. Podpredseda na to určený zastupuje predsedu ŽMP v prípade jeho neprítomnosti.

2. Podpredsedovia ŽMP podávajú návrhy a rozvíjajú aktivitu ŽMP s pomocou predsedu, predsedníctva a valného zhromaždenia.

3. O počte podpredsedov rozhoduje valné zhromaždenie na 1. zasadnutí kalendárneho roka.

4. Podpredsedovia ŽMP sú volení valným zhromaždením.

§ 8
Tajomník

1. Tajomník ŽMP vedie písomnú agendu ŽMP a zabezpečuje jej archiváciu.

2. Tajomník ŽMP ďalej:

                a) vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí valného zhromaždenia a predsedníctva,

                b) vypracováva programy zasadnutí valného zhromaždenia ako aj pozvánky na valné                                           zhromaždenie a ich rozoslanie,

                c) je právoplatným členom ŽMP, má volebné právo a je súčasťou predsedníctva.

3. Tajomník ŽMP je volený a odvolávaný valným zhromaždením.

§ 9
Komisie

1. Predsedníctvo ŽMP si môže zriadiť podľa potreby rôzne komisie pri riešení problému v určitej oblasti.

2. Predsedníctvo ŽMP si môže taktiež zriadiť rôzne organizačné skupiny pri riešení problematiky očakávaného projektu alebo akcie.

3. Komisie ŽMP podávajú návrhy a rozvíjajú aktivitu ŽMP s pomocou predsedu, predsedníctva a valného zhromaždenia.

4. Členmi komisie a organizačných skupín môže byť aj ľudia, ktorí nie su členmi ŽMP. Členovia komisie sú ľudia, ktorí môžu a vedia byť nápomocní pri riešení otázok danej alebo určitej oblasti a problematiky.


Tretia časť§ 10
Základné zásady hospodárenia

1. Žilinský mládežnícky parlament nemá vlastný majetok.

2. Svoju činnosť ŽMP zabezpečuje z prostriedkov pridelených mestom Žilina alebo sponzorskými príspevkami.

3. Žilinský mládežnícky parlament môže mať majetok len v prípade vytvorenia občianskeho združenia, nad ktorým má plnú moc predsedníctvo a valné zhromaždenie, taktiež môže byť vytvorená dohoda s iným občianskym združením kde má nadpolovičnú moc a vlastníctvo predsedníctvo a valné zhromaždenie ŽMP.

4. V prípade, že nie je vytvorené občianske združenie Žilinským mládežníckym parlamentom, predsedníctvo po odsúhlasení valného zhromaždenia môže určiť občianske združenie, kde má ŽMP polovičnú právomoc v prípade, že táto zásada o polovičnej právomoci nad OZ nieje akceptovaná OZ ani ŽMP nemôžu naplniť majetkovú spoluprácu. Po zistení tohto porušenia je postihnutie odvolanie predsedníctva.

5. Tajomník ŽMP vedie evidenciu príjmov a výdavkov ŽMP tak, aby bolo možne tieto príjmy a výdavky preukázať, za tým účelom tiež uchováva potrebné doklady.

6. Ak je vytvorené občianske združenie, tajomník ŽMP taktiež vedie evidenciu príjmov a výdavkov občianskeho združenia a uchováva a archivuje potrebné doklady.

7. Kontrolu hospodárenia ŽMP vykonáva predsedníctvo ŽMP a valné zhromaždenie minimálne dvakrát do roka.

§ 11
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento štatút môže byť zmenený alebo zrušený valným zhromaždením tzn. každá zmena musí byť zaznamenaná a archivovaná tajomníkom ŽMP, ktorý je za túto skutočnosť zodpovedný. Po porušení tejto zásady musí byť tajomník odvolaný.

2. Zmena je akceptovateľná len po nadpolovičnom odsúhlasení valného zhromaždenia.

3. Ruší sa štatút zo dňa 24.4.2008 po odsúhlasení valným zhromaždením.

4. Štatút schválený valným zhromaždením zo dňa 14.1.2014 sa ruší a nahrádza novým štatútom dňa 12.4.2017.

5. Zmena štatútu bola schválená valným zhromaždením dňa 12.4.2017, kedy sa vytvorili zmeny a nadobúda platnosť a účinnosť v tento deň.

6. Štatút bol schválený valným zhromaždením dňa 23.5.2017, kedy sa vytvorili zmeny a nadobúda platnosť a účinnosť v tento deň.

§ 12
Dodatky štatútu Žilinského mládežníckeho parlamentu

1. Valné zhromaždenie 12.4.2017 schválilo návrh predsedu ŽMP o vytvorení štvorčlennej poradnej komisie za účelom podpory a vytváranie lepšej komunikácie s odbormi alebo organizáciami, s ktorými ŽMP spolupracuje. Členovia komisie sú právoplatnými členmi so všetkými výhodami, s ktorými ŽMP disponuje a bude disponovať. Valné zhromaždenie má právo voliť a odvolávať členov komisie. Členovia komisie sa nemôžu zúčastňovať hlasovania o ich odvolaní.

2. Valné zhromaždenie 3.5.2017 schválilo návrh predsedu ŽMP o akceptovanie dobrovoľného vzdania sa mandátu poslanca s uvedením dôvodu, kde lehota na odvolanie zrušenia mandátu je maximálne jeden týždeň od vyslovenia. Dodatok sa odvoláva na štatút z 11.8.2014.

3. Žilinský mládežnícky parlament má vyvíjať aktivitu pre podporu a rozvoj mládeže vo všetkých smeroch, a preto by sa mal zúčastňovať všetkých aktivít zameraných pre rozvoj mesta.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *