Mládežnícky parlament uzrie svetlo sveta aj v Žiline

26. februára 2008 / Samo Haas

Mládežnícky parlament uzrie svetlo sveta aj v Žiline

Žilinský mládežnícky parlament bude poradným a iniciatívnym orgánom primátora mesta Žilina. Bude pracovať ako neformálna skupina pod gesciou Odboru školstva a mládeže Mesta Žilina v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja. Jeho poslaním bude zastupovať záujmy žijúcich a študujúcich mladých ľudí na území mesta, podávať iniciatívne návrhy, stanoviská a podieľať sa na riešení problémov mladých ľudí žijúcich a študujúcich v meste, spolupracovať s vedením mesta, mapovať situáciu mládežníckeho života v Žiline, zabezpečovať spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými organizáciami mladých ľudí, školami a inými inštitúciami venujúcimi sa deťom a mladým ľuďom, rozvíjať a podporovať rôzne formy práce s mladými a pre mladých v meste, zapájať sa do rozvoja mimoškolskej výchovy a neformálneho vzdelávania.

V týchto dňoch majú možnosť základne školy, stredne školy, vysoká škola aj mládežnícke organizácie pôsobiace v meste Žilina nominovať mladých ľudí – budúcich poslancov Žilinského mládežníckeho parlamentu.

 

Žilinský mládežnícky parlament (ŽMP)

Kto bude ŽMP:

 

 • Žilinský mládežnícky parlament (ďalej len ŽMP) bude politicky nezávislá a neformálna mládežnícka skupina

 

 • ŽMP bude poradným a iniciatívnym orgánom primátora mesta Žilina

 

 • ŽMP bude mať svoj Štatút, kde budú vymedzené zásady pôsobnosti, ciele a úlohy ŽMP podpísaný aj primátorom mesta, čim vyjadrí akceptáciu svojho poradného mládežníckeho orgánu

 

 • ŽMP bude vytvorený na základe vyhlásenia o vzniku ŽMP dňa 24.4.2008.

 

 • ako neformálna skupina bude pod gesciou Odboru školstva a mládeže Mesta Žilina.

 

 • Sídlo ŽMP bude mať na Mestskom úrade v Žiline

Poslanie a predmet činnosti ŽMP:


 

 • a) Zastupovať záujmy žijúcich a študujúcich mladých ľudí na území mesta Žilina

 

 • b) Podávať iniciatívne návrhy, stanoviská a podieľať sa na riešení problémov mladých ľudí žijúcich a študujúcich na území mesta Žilina

 

 • c) Spolupracovať s vedením mesta Žilina.

 

 • d) Mapovať situáciu mládežníckeho života v Žiline, zabezpečovať spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými organizáciami mladých ľudí, školami a inými inštitúciami venujúcimi sa deťom a mladým ľuďom.

 

 • e) Rozvíjať a podporovať rôzne formy práce s mladými a pre mladých v meste, zapájať sa do rozvoja mimoškolskej výchovy a neformálneho vzdelávania.

 


Organizačné usporiadanie pri vzniku parlamentu:


 

 • Členstvo v ŽMP je dobrovoľné a je možné sa ho kedykoľvek písomne vzdať.

 

 • Za členov ŽMP môžu byť nominovaní zástupcovia:
  – z 2. stupňa základných škôl- zo žiackej školskej rady,
  – zo študentov stredných škôl – zo žiackej školskej rady,
  – zo študenti jednotlivých fakúlt Žilinskej univerzity
  – z organizácii pracujúcich a združujúcich mladých ľudí pôsobiacich na území mesta Žilina.
 • Každá z týchto inštitúcii má právo nominovať jednu osobu- poslanca mládežníckeho parlamentu

 

 • Nominovaný musí mať trvalé bydlisko v meste Žiline alebo tu študuje.

 

 • Bude vytvorených 9 obvodov (8 volebných obvodov, ktoré budú kopírovať volebné obvody mesta +1 obvod z poslancov, ktorí nemajú trvalé bydlisko)

 

 • Nominovaný bude patriť do obvodu, do ktorého patrí podľa adresy trvalého bydliska (8 volebných obvodov) + 1 obvod s bydliskom mimo mesta.

 

 • Každý obvod na 2 zasadaní si zvoli spomedzi seba 1 riadneho zástupcu a 1 náhradníka do predsedníctva ŽMP, ktorý bude výkonným orgánom.

 

 • Predsedníctvo si spomedzi seba zvoli predsedu, podpredsedu, sekretára. Na miesta zvolených budú doplnení náhradníci. Predseda, podpredseda, sekretár majú neutrálny postoj k volebným obvodom. Predsedníctvo bude mať spolu 9+3 osoby = 12 osôb

 

 • Mandát by bol na 2 roky.

 

 • Parlament bude zasadať min 4x do roka, predsedníctvo min. každé 2 mesiace.

 

 • Na prvom zasadaní všetci nominanti dostanú z rúk p. primátora poslanecky dekrét, čím sa stanú mládežníckymi poslancami mesta.

 

 • Na prvé zasadanie nominanti dostanú pozvánku

 

 

 Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *